Általános szerződési feltételek


PQRS Tanácsadó és Szolgáltató Kft

Általános Szerződési Feltételek

 

PQRS Tanácsadó és Szolgáltató Kft (PQRS Kft)

(székhely: 1048 Budapest, Intarzia u. 13.; cégjegyzékszám: 01-09-296796, adószám: 25928721-2-41, önálló cégjegyzésre jogosult tisztségviselő neve: Dr. Kovács Lóránt ügyvezető igazgató)

mint Szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) az alábbi, Magyarország törvényei és más jogszabályai által meghatározott feltételekkel nyújtja szolgáltatását:

 

A felek jogai és kötelezettségei

 

 1. §
 • A Megrendelő a Szolgáltatótól kapott rendszert használhatja.
 • A Szolgáltató alszolgáltató igénybevételére jogosult. Az igénybevett alszolgáltató tevékenységéért a Megrendelővel szemben a Szolgáltató felel.
 • A Megrendelő köteles:
  • a vonatkozó jogszabályokat megtartani,
  • az rendszert rendeltetés céljára felhasználni,
  • az adataiban beállott változást a Szolgáltatóval írásban közölni,
  • a Szolgáltató által számlázott díjat esedékességkor megfizetni.
 • A weboldal forráskódja a Szolgáltató tulajdona.
 • A fejlesztés alkalmával végzett változtatás során módosult forráskód a Szolgáltató tulajdonában marad.
 • A Szolgáltató szolgáltatása teljesítési helye kizárólag online felület.

 

A felek együttműködése

 

 1. §
 • A Szolgáltató és a Megrendelő (a továbbiakban: Felek) megállapodnak abban, hogy egymás irányában kizárólag írásban tesznek nyilatkozatot, kivételesen a szóban történt egyeztetés tartalmát 2 munkanapon belül írásban (beleértve: e-mail és fax) megerősítik.
 • A Felek kijelentik, hogy a másik Fél által visszaigazolt e-mailes kommunikáció írásbelinek minősül.
 • A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató részéről több kapcsolattartó is megkeresheti.

 

Tartalomfeltöltés

 

 1. §
 • A Szolgáltató elsősorban a weboldal szerkezetének elkészítésére és működőképességének biztosítására vállalkozik a weboldal elkészítésének elvállalásakor. A weboldal tartalmát a Megrendelő biztosítja.
 • A Szolgáltató a mindenkori Díjszabásban foglaltak szerint – külön megállapodás keretében – vállalja a tartalomfeltöltést.
 • A tartalomfeltöltést – megrendelés esetében – a Szolgáltató a weboldalkészítéssel kapcsolatos teljesítési igazolás megérkezése után kezdi meg.

 

Nyelvhasználat

 

 1. §
 • Az idegennyelvű tartalmat a Megrendelő biztosítja.
 • Az idegennyelvű tartalom feltöltésére a tartalomfeltöltésre vonatkozó általános szabály vonatkozik.
 • A Szolgáltató a Megrendelő által nem módosítható tartalmat nem módosítja, hanem FTP hozzáférést biztosít.
 • A weboldal idegennyelvű változatának díját a mindenkori Díjszabás tartalmazza.

 

Átadás-átvétel, többletfeladat

 

 1. §
 • Átadáskor a Megrendelő megvizsgálja az elkészült munkát, és jegyzéket készít az észrevételeiről, a Megrendelő kötelessége egy héten belül az észrevételeit a Szolgáltató részére megküldeni.
 • A Szolgáltató nem élesíti az oldalt addig, amíg a teljes vállalkozási díjat a Megrendelő nem teljesíti.
 • Ha a szerződésben megjelölt böngészőprogramban a megjelenítésnél a Megrendelő hibát észlel, de a Szolgáltató azonos operációs rendszer, azonos böngészőprogram és (elsődlegesen) verziószám esetében nem, úgy főszabályként a Szolgáltató tulajdonában lévő számítógép megjelenítése az irányadó, viszont a Szolgáltató kötelessége törekedni arra, hogy a Megrendelő eszközein is megfelelően jelenjen meg a weboldal.

 

Karbantartás

 

 1. §
 • A Szolgáltató külön szerződéssel vállalja az általa elkészített weblap szerkezetének a karbantartását, valamint a rendszer felügyeletét, és működőképességének megőrzését.
 • A webshop tartalmának frissítése nem tartozik a tartalmi kötelezettség alá.
 • A karbantartásos ügyfél kérése elsőbbséget élvez más ügyfél kérésével szemben.
 • A rendszer (hardware) felügyelete alatt a kiszolgáló technika ellenőrzését kell érteni.
 • A Szolgáltató a felmerülő probléma elhárítását az értesítést követő 2 órán belül köteles megkezdeni, és köteles 24 órán belül befejezni; ha a probléma elhárítása a fent meghatározott időn belül nem lehetséges, akkor a megadott határidőn belül ezt a Megrendelő felé jeleznie kell.
 • A Szolgáltató köteles a weboldal (szoftver) zavartalan működését biztosítani.
 • A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a rendszer zavartalan működését fenntartja, valamint a rendszerrel kapcsolatos valamennyi probléma elhárítását és megoldását az értesítéstől számított 2 órán belül megkezdi, és a vállalt határidőn belül befejezi.
 • A Szolgáltató 99,9% rendelkezésre állási időt vállal, míg az ezen felül fennmaradó 0,1% időkeretet a rendszer felügyeletére fordítja. A rendelkezésre állás naptári – teljes – évre vonatkozik.
 • A Szolgáltató az érdekkörén kívül eső, egyéb ok miatt beálló szolgáltatás kimaradásért felelősséget nem vállal.
 • A Szolgáltató a rendszerről, ami az adatbázist és a file-okat öleli fel, a karbantartási szerződésben meghatározott rendszerességgel biztonsági mentést készít.

 

Levelezés

 

 1. §
 • Az elektronikus levél elküldését minden esetben az internetszolgáltató (ISP) biztosítja, a Szolgáltató kimenő levelezést nem biztosít, illetve csak kivételesen, kiegészítő jelleggel.
 • A Szolgáltató a bejövő levelezésnél POP3 és IMAP szabványoknak megfelelő levelezést biztosít.
 • A Szolgáltató a levelezéshez alapfokú spam- és vírusszűrési szolgáltatást nyújt.
 • A Szolgáltató a Megrendelő eszközén bekövetkezett károsodásért felelősséget nem vállal.

 

Ütemezés és határidők

 

 1. §
 • Ha a határidő hétben vagy hónapban van megszabva, akkor a határnapnak a hét 2. munkanapját kell tekinteni.
 • Amennyiben a határidő lejárta pihenő- vagy ünnepnapra esik, úgy a határidő az azt követő 2. munkanap.
 • A fizetési határidő a Szolgáltató banksszámláján történő jóváírásra vonatkozik.

 

Felelősség

 

 1. §
 • Ha lehetőség van a weblapon online alapú rendelésre, a Megrendelőt terheli a törvényi kötelezettségek megtartása, valamint a szállítás, a számlázás és minden, ezzel kapcsolatos feladat és kötelezettség.
 • A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Megrendelő által feltöltött tartalomra.
 • Tilos a szolgáltatást vagy a terméket a hatályos magyar és nemzetközi jogszabályok alapján üzleti és magántitoknak minősülő, szerzői jogi védelemet élvező stb. Adatokkal, valamint bűncselekménnyel kapcsolatosan (pl. közszeméremsértés vagy rágalmazás stb.), vagy ilyenre alkalmas módon használni. A Szolgáltató kizárja ezzel kapcsolatban teljes felelősségét harmadik személlyel szemben.
 • Ha a weboldal használati díjának megállapítása az online megrendelés függvénye, úgy a Megrendelő nem élhet azon kifogással, hogy a terméket a vevő megrendelte, de annak ellenértékét nem teljesítette.
 • Ha lehetőség van a weblapon online alapú rendelésre, a Megrendelő tartozik felelőséggel
  • a csere, a garancia és a szavatossággal kapcsolatos jogszabályi követelmény megtartásáért,
  • a weblapon elhelyezett információ valódiságáért,
  • a tájékoztatási kötelezettség teljesítéséért,
  • a rendszerben elhelyezett tartalom jogszavatosságáért, illetve a jogosultság hiánya miatti felelősségre vonás következményeiért.
 • A Szolgáltató az adatok biztonságos kezeléséért és a szerver zavartalan működéséért általában elvárható felelősséggel tartozik.
 • A Szolgáltató a feltöltött adatokért nem tartozik felelőséggel, ha
  • a Megrendelő által biztosított rendszeren harmadik fél által közzétett tartalom törvénysértő,
  • a Megrendelő a rendszerben jó erkölcsbe ütköző tartalmat jelenít meg.
 • A Szolgáltató a kapott anyag őrzéséért felelősséggel nem tartozik.
 • A Szolgáltató felelősséggel nem tartozik az átadás-átvétel után Megrendelő által átadott anyagért, illetve azt nem őrzi meg.

 

Díjazás

 

 1. §
 • A díjazás a mindenkori Díjszabás alapján történik.
 • A Díjszabásban óradíj alapon elszámolt munkadíjnál minden megkezdett félóra fél órának számít.
 • A végszámla összege a szerződéskötés és az átadás-átvétel közben felmerülő többletkérés alapján eltérő lehet az árajánlatban szereplő összegtől. Az eltérésről a Szolgáltató minden esetben értesíteni köteles a Megrendelőt. A Megrendelő a kifejezett írásbeli lemondó nyilatkozatával (beleértve: e-mail) elállhat a többletkérelemtől.
 • A Szolgáltató jogosult a munka megkezdése előtt a teljes összeget kiszámlázni.
 • A Szolgáltató a munka folyamán jogosult a naptári hónapoknak megfelelő arányosan köztes számlát kibocsátani.
 • Amennyiben a Megrendelő a szükséges anyagot késve adja át, úgy a határiő a Megrendelő késedelmével meghosszabbodik.
 • Amennyiben a Szolgáltató idegen helyen bekövetkezett hiba, változtatás miatt végzi a módosítást, úgy a Szolgáltató 25.000,- Ft, azaz huszonötezer forint / óra díjat jogosult kiszámlázni.
 • Amennyiben a Megrendelő a Szolgáltató előzetes véleményével ellentétes döntés alapján bekövetkezett hiba kijavítását kéri, úgy a Szolgáltató a hiba elhárításáért 25.000,- Ft, azaz huszonötezer forint /óra díjat jogosult kiszámlázni.
 • A Szolgáltató a Díjszabásban foglaltak alapján jogosult kiszállási díjat megállapítani és kiszámlázni.

 

Kötbér

 

 1. §
 • Kötbér fizetését a Szolgáltató kizárólag írásbeli szerződésben, külön kikötés mellett vállal a szerződéses feladat díjazásához igazodóan.
 • A kötbér maximális összege a szerződéses összköltség 20%-a, napi 0,1% mértékben. Szolgáltató csak és kizárólag akkor tartja magára nézve kötelezőnek, ha ezt a Felek a szerződésben kifejezetten kikötik, és a Megrendelő projektmanagement díjat fizet.

 

Késedelmes teljesítés

 

 1. §
 • A Szolgáltató késedelmes teljesítés esetén naptári napra lebontva a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összeget jogosult kiszámlázni.
 • Ha a Megrendelő késedelembe esik, a Szolgáltató 8 nap után írásban felszólítja a teljesítésre.
 • Írásbeli alaknak minősül a visszaigazolt e-mail is.
 • Ha a Megrendelő késedelembe esik, a Szolgáltató jogosult a weblap elérését és működését korlátozni.
 • A késedelmes teljesítés esetén a Felek jogosultak minden egyes naptári hónap elteltével a mindenkori Díjszabásban meghatározott mértékű adminisztrációs díjat kiszámlázni.
 • A késedelem a teljesítésre történő felhívás nélkül is beáll.

 

Adatvédelem (adatkezelés)

 

 1. §
 • A Szolgáltató törekszik a Megrendelő adatainak védelmére, azonban a szervereken elhelyezett adatok teljes biztonságát nem tudja szavatolni. A Szolgáltató a biztonságos adattovábbítás végett HTTPS (ún. biztonsági) kapcsolatot ajánl a rendszer működtetéséhez.
 • A Szolgáltató az esetleges adatvesztésből eredő károkért semmilyen felelősséget nem vállal.
 • A Szolgáltatót és a Megrendelőt a szerződés keretében birtokába jutott adat vonatkozásában titoktartási kötelezettség terheli. Harmadik személy számára csak és kizárólag a másik fél előzetes, írásban megtett engedélyével jogosult információ átadására, ez vonatkozik az információ saját célú felhasználásra is.
 • A Szolgáltató jogosult a Megrendelő nevét, linkjét és weblapját valamennyi lapján, iratán és kiadványán referenciaként partnerei között szerepeltetni, erre a Megrendelő a Szolgáltatót a jelen szerződés keretei között kifejezetten fel is hatalmazza. A Szolgáltató ennek során kötelezi magát, hogy az adatvédelmi törvény rendelkezéseit betartja.
 • A Szolgáltató a Megrendelő adatait az adatvédelmi jogszabályokban foglalt előírásokkal összhangban álló, saját Adatkezelési Szabályzatának megfelelően kezeli.

 

Google

 

 1. §
 • A Szolgáltató külön szerződés alapján vállalja a weboldal Google-ben történő pozicionálását.
 • Az optimalizálási szerződés időtartalma minimálisan 1 év.
 • A Szolgáltató munkájáért járó sikerdíj mértékét a mindenkori Díjszabás tartalmazza.
 • A fizetési kötelezettség az eredmény (minimum: 20. pozíció) elérését követően esedékes.
 • A Megrendelő biztosítja a Szolgáltató részére a tárhelyhez, a weboldal forráskódjához, illetve az admin felülethez való hozzáférést.

 

Domain-, tárhelyszolgáltatás

 

 1. §
 • A Szolgáltató a rendszer biztonságos üzemeltetése végett a saját szerverein elhelyezett weboldalakért vállal felelősséget. A tárhely díjait a mindenkori Díjszabás tartalmazza.
 • A Szolgáltató a levelezés biztonságáért és az értesítő levelek megérkezéséért csak és kizárólag akkor vállal felelősséget, amennyiben a Megrendelő a Szolgáltató által javasolt, a levelezéséhez szükséges e-mail fiókot, e-mail rendszert használja. A levelezés mindenkori díját az aktuális Díjszabás tartalmazza.
 • A Szolgáltató a weblap megfelelő eléréséért akkor vállal felelősséget, amennyiben a weblaphoz tartozó domainnév névszervereit a Szolgáltató biztosítja, továbbá a Szolgáltató által javasolt regisztrátornál van elhelyezve a domainnév. A domainnév elhelyezésének és regisztrálásának díjait a mindenkori Díjszabás tartalmazza.
 • A Szolgáltató a tárhelyszolgáltatási folyamatot, illetve a domainnévregisztrációt akkor indítja el, amikor a szolgáltatás díja a Szolgáltató bankszámláján teljesítve lett.
 • Meghosszabbítás esetén a Szolgáltató előzetesen értesíti a Megrendelőt a fordulónapról (tehát amikor a tárhelyszolgáltatást és a domainnév fenntartását meg kell hosszabbítani) és ennek díjáról. Amennyiben a Megrendelő a határnapig nem fizeti meg a Szolgáltató bankszámlájára a meghatározott összegett, úgy a Szolgáltató nem köteles a továbbiakban is teljesíteni a szolgáltatást. A domainnév esetében az eredeti állapot visszaállításáért a Szolgáltató plusz díjat számíthat fel.
 • A tárhely- és a dominnévszolgáltatás közvetített szolgáltatást tartalmaz.

 

Elállás, szerződésmódosítás

 

 1. §
 • A Felek közös megegyezéssel, írásbeli alakban jogosultak a szerződést módosítani.
 • Rendkívüli esetben
  • a Megrendelő köteles a Szolgáltató által addig elvégzett munkát, illetőleg az addig felmerült és nem teljesített követeléseit megfizetni,
  • a Szolgáltató köteles a Megrendelő részére rendszere tartalmát átadni,
  • a Felek ezt cégszerű aláírási alakban, tértivevényes levél útján kötelesek megtenni.
 • Rendes felmondásnak van helye minden egyéb esetben, egy hónapos elállási idővel. Rendes felmondás esetében a Felek gondoskodnak és rendelkeznek a folyamatban levő ügyeikről.

 

Vitarendezés

 

 1. §
 • A Felek a jelen szerződésből eredő vitáik eldöntését elsődlegesen békés úton rendezik.
 • Bármely vita eldöntésére, amely a jelen szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével, értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a Felek alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes, hatáskörrel rendelkező bíróság vagy hatóság eljárásának azzal, hogy jogvitájukban a magyar eljárási és anyagi jogot alkalmazzák.

 

Záró rendelkezés

 1. §

A jelen szerződésben nem szabályozott valamennyi kérdésben a magyar Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) rendelkezései az irányadóak.

 

Érvényes: 2019. január 1-jétől visszavonásig.

PQRS Kft